Kolluk Kuvvetleri Nedir

Kolluk nedir, kolluk kuvveti ne demek

Kolluk, devletin, kamu düzenini yerine getirme ve koruma,suçluları ve şüphelileri yakalama gibi ödevlerini kapsayan hizmete ve bu hizmeti gören örgüte verilen isimdir. Kolluğun önleyici işleviyle izleyici ve kovuşturucu işlevi birbi­rinden ayrılır. Birincisi idari, ikincisi ise adli kolluk işlevidir. Bazı ülkelerde bu iki işlev birbirinden ayrı ve bağımsız kolluk birimlerine verilmiştir. Türkiye’de 1934 tarihli Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ile 1937 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu kol­luk işlevinin iki türünün de tek örgütçe yerine getirilmesi esasını benimsemiştir. Kırsal kesimde kolluk işlevinin yerine geti­rilmesi ise jandarma örgütüne bırakılmıştır. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önceki dönemde kolluk hizmetleri ases ve subaşı gibi asker ocaklarına bağlı görevlilerce yerine getirildiğinden, ayrı bir kolluk örgü­tü kurulmamıştı. Yalnızca kentlerde idari kolluk görevini yerine getiren ve kadıya bağlı olan ihtisab örgütü vardı. Kent dışındaki kolluk işleri için de kır serdarı (kır ağası) adı verilen bir kolluk memuru görev­liydi. 1846’da kurulan Zaptiye Müşiriyeti ile Türkiye’de ilk kez kolluk görevi ayrı bir örgüte verildi. 1879’da bu örgüt de kaldırıla­rak yerine Zaptiye Nezareti kuruldu ve bütün polis örgütünün yönetimi bu merkeze bağlandı. 1909’da Zaptiye Nezareti kaldırı­larak Dahiliye Nezareti bünyesinde ülkenin güvenlik ve asayişini korumakla görevli Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti kuruldu. Cumhuriyet döneminde kolluk örgütü fazla bir değişikliğe uğramadı. Yalnızca İstan­bul’daki Polis Müdiriyet-i Umumiyesi kal­dırılarak öteki illerdeki gibi Emniyet Mü­dürlüğü örgütü kuruldu.

Adli kolluk (adli zabıta) suçları kovuştur­mak, suçluları ve suç kanıtlarını bulup adli mercilere teslim etmekle görevlidir. Örgüt­sel bakımdan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olmakla birlikte işlevsel açıdan savcı­nın emir ve direktifi altındadır. Toplumda genel ahlaka aykırı davranışları takip et­mekle görevli ahlak zabıtası Emniyet örgü­tü içinde ayrı bir kolluk birimi olarak düzenlenmiştir. İdari kolluk ise kamu düze­nini korumak amacıyla önleyici nitelikte hizmetleri yerine getiren ve bunu yaparken zaman zaman kişi özgürlüklerini de sınırla- yabilen kolluk türüdür. İdari kolluk da örgütsel bakımdan Emniyet Genel Müdür­lüğü’ne ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Bununla birlikte Belediye Zabıta­sı, Gümrük Muhafaza Teşkilatı, Köy Koru­cuları, Turizm Polisi gibi özel idari kolluk birimleri ilgili oldukları idare örgütüne bağ­lıdır. İdari kolluk esenliğin, güvenliğin ve sağlığın korunması açısından bazı etkinlikle­ri izne ya da önceden haber verme koşuluna bağlama, emir verme, yasaklama ve ceza verme gibi müdahale edici ve zorlayıcı yetkilerle donatılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.