İspanyolca Nerelerde Konuşulur

İspanyolca Nerelerde Konuşulur Hakkında Bilgi

İspanyolca, İspanyolca espanol, İspanya, Kuzey ve Güney Amerika ve Afrika’da 250 milyondan fazla insanın konuştuğu Roman dilidir. En eski İspanyolca belgeler (10. yy) Latince metinlerdeki sözcük açıklamalarıdır. İspanyolca yazılmış ilk edebiyat yapıt­ları ise yaklaşık 1150’de ortaya çıkmıştır.

İspanyolca (özellikle Latin Amerika’da), çağdaş standart İspanyolcanın temelini oluşturan lehçenin adıyla, Kastilya dili ola­rak da bilinir. Kastilya lehçesi 9. yüzyıl­da İspanya’nın ortakuzeyindeki (Eski Kas­tilya) Burgos kenti çevresinde ortaya çık­mış, İspanya Magriplilerin elinden geri alın­dıktan sonra 11. yüzyılda güneye, İspanya’ nin iç kesimlerindeki (Yeni Kastiİya) Mad­rid ve Toledo çevresine yayılmıştır. 15. yüzyıl sonlarında Kastilya ve Leön krallıkları Aragon Krallığı ile birleşince, Kastilya dili bütün İspanya’da resmî dil durumuna gelmiştir. Aragon, Navarra, Leön, Asturias ve Santander bölgelerinde konuşulan lehçe­ler de, zamanla yerlerini Kastilya lehçesine bırakmışlardır. Bu lehçeler günümüzde yal­nızca ıssız kırsal bölgelerde varlıklarını sürdürmektedir. Portekizcenin, İspanya’nın kuzeybatısında konuşulan Galicia lehçesi de büyük ölçüde gerilemiştir.

İspanyolcanın, 12. yüzyıldan önce Arap işgalindeki bölgelerde konuşulan lehçesine Mustarib dili( ) adı verilir. İspanyolcanın çok eski bir biçimi olan ve Arapçadan birçok sözcük içeren bu dil, 11. yüzyıldan kalma Arapça ve İbranice şiirlere eklenmiş nakaratlar (harca) sayesinde günümüze ulaşmıştır.

İspanyolca, İber Yarımadası dışında, he­men hemen bütün Orta ve Güney Ameri­ka’da (yalnızca Brezilya’da İspanyolcanın yakın akrabası Portekizce konuşulur), Ka­narya Adalarında, Fas’ın bazı bölgelerinde ve Filipinler’de de konuşulmaktadır. Latin Amerika’da konuşulan ispanyolca, birçok yerel lehçeye ayrılır; bunlann tümü Kastilya lehçesinden kaynaklanmakla birlikte, ses- bilgisi özellikleri açısından Avrupa’da konu­şulan İspanyolcadan bazı farklılıklar göste­rir. Kastilya İspanyolcasındaki th (yazımda e ya da ı’den önce gelen z ya da c) sesinin yerini, Latin Amerika İspanyolcasında 5 sesi alır. Kastilya İspanyolcasındaki ly (11 olarak yazılır) sesinin yerine de Latin Ame­rika İspanyolcasında y, bazen de zh sesi kullanılır.

İspanyolcada, adılların özne ve nesne bi­çimleri dışında Latincedeki durum sistemi tümüyle ortadan kalkmıştır. Adlar eril ve dişil olmak üzere iki cinse ayrılır ve sonları­na çoğul belirten -s ya da -es eklerini alır. Adlarla uyum sağlamak için, sıfatların sonu­na getirilen ekler değişikliğe uğrar. Eylem sistemi karmaşık olmakla birlikte, genellik­le kurallıdır. Eylemlerin bildirme, buyrum ve dilek kipleri, şimdiki, gelecek, geçmiş, hikâye, birleşik ve koşul birleşik zamanlar ile geçmiş ve gelecek zaman için kullanılan bazı başka biçimleri, ayrıca edilgen ve dönüşlü yapıları vardır. İspanyolca dil hakkında bilgi verdik.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.