23 Nisan İle İlgili Yazı

23 Nisan Hakkında Yazı yeni 23 Nisan ile ilgili yazı beğeneceğinizi umuyoruz.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Cumhuriyet yönetiminden önce yurdumuz padişahlıkla yö­netiliyordu, Padişah, yönetimde tek söz sahibiydi, Padişah ne is­terse, ne söylerse o yapılıyordu. Ayrıca padişahlık, babadan oğula geçiyordu. Halkın, kendini yönetecek padişahı seçme ve­ya değiştirme hakkı yoktu.

Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmıştı. Galip devletlerle Osmanlı Devleti arasında Mondros Ateşkes Antlaşma­sı imzalandı, Düşmanlarımız, bu antlaşmaya göre yurdumuzu iş­gal etmeye başladılar, Osmanlı Devleti’nin başkenti istanbul da düşmanlar tarafından işgal edilmişti, Padişah ve hükümet, bu du­rum karşısında bir şey yapamıyordu,

Osmanlı Devleti’nde subay olarak görev yapan Mustafa Ke­mal, yurdun düştüğü bu durumdan rahatsız oluyor, vatanı kurtar­manın çarelerini arıyordu. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, kurtuluş hareketini Anadolu’dan başlattı, Amasya’ya, Erzurum’a ve Sivas’a gitti, Oralarda halkla toplantılar ya­parak yurdumuzun kurtuluşu için yapılması gerekenleri onlara an­lattı, Bu toplantıların sonunda tüm dünyaya “Ya istiklal, ya ölüm!” diye haykırdı, Mustafa Kemal, ayrıca illerden seçilecek temsilci­lerin Ankara’ya gelmelerini istedi,

Yurdumuzu işgal eden düşmanlar, İstanbul’daki Meclis-i Mebusanı dağıtmış, bazı milletvekillerini tutuklatmış, bazı milletvekilleri ise Anadolu’ya kaçmıştı, Türk ulusunu temsil eden ne bir meclis, ne de bir hükümet yoktu artık. Türk ulusunun sözcülüğünü yapa­cak ve onu temsil edecek bir meclise ve hükümete ihtiyaç vardı,

Mustafa Kemal, bütün bunları göz önüne alarak illerden seçi­len temsilcilerin ve Osmanlı Meclis-i Mebusanın Anadolu’ya ka­çan milletvekillerinin Ankara’da toplanmalarını istedi,

Mustafa Kemal, “Ulusu yine ulusun gücü kurtaracaktır, Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir,” dedi ve yurdun dört bir tarafından seçilerek Ankara’ya gelen temsilciler ile 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı, Sinop milletvekili Şerif Bey, en yaşlı üye olarak Meclis Başkanı oldu, 24 Nisan 1920 tari­hinde tüm üyelerin oyu ile Mustafa Kemal, Meclis Başkanlığına ve Hükümet Başkanlığına seçildi, Hemen yeni bir hükümet kuruldu, Bu hükümet, ülke yönetimini eline aldı, Kurtuluş Savaşı ile ilgili her kararı bu Meclis aldı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusun­dur; ulus bu hakkını Meclis eliyle yürütür. Meclis’in üstünde bir güç yoktur,” kararını alarak yurdu düşmanlardan kurtarıp yeni ve ba­ğımsız bir Türk devleti kuracağını tüm dünyaya söylüyordu,

Meclis, zor koşullarda çalışarak çok büyük işler yaptı, Bu ça­lışmaların sonunda düşmanlar yurttan kovuldu, Padişahlık yöneti­mi sona erdirilerek cumhuriyet yönetimi kuruldu ve devrimler ya­şama geçirildi, Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş bir devlet olma yolunda hızla ilerliyordu.

23 Nisan günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı, cum­huriyet yönetimine ve demokrasiye adımın atıldığı önemli bir gündür, 1924 yılında çıkarılan 112 sayılı yasayla, 23 Nisan günü­nün “Ulusal Egemenlik Bayramı” olarak kutlanmasına karar veril­di. Atatürk çocukları çok seviyor, onları ülkenin geleceğinde söz sahibi olarak görüyordu. Cumhuriyetin gerçek sahibi çocuklar olacaktı, 1929 yılında Atatürk’ün isteği üzerine “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adı ile kutlanarak bu anlamlı gün Türk çocuk­larına bayram olarak armağan edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada kut­lanan tek çocuk bayramıdır. Türk ulusu, çocuklarına bayram ar­mağan etmekle ne kadar gururlansa hakkıdır. 1979 yılından bu yana, tüm dünya çocuklarının katılımıyla bayramımızı birlikte kut­luyoruz. Farklı ülkelerden gelen çocuklarla bayram yaparak dost oluyoruz. Gelecekte barış dolu dünyanın temellerini bu günden atmaya çalışıyoruz,

Okullarda bayrama hazırlık olarak, sınıflar süslenir. Bayraklar, Atatürk’ün resimleri asılır, Öğrenciler rontlar, oyunlar, şiirler ve şar­kılar hazırlayıp söylerler. Bu anlamlı, büyük bayram yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanır.

23 Nisan İle İlgili Yazı Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz

9 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.